• AD
  • 1
   กรมการพัฒนาชุมชน - กระทรวงมหาดไทย

   กระทรวงมหาดไทย

  • 2
   King Rama10

  • 3
   ทรงพระเจริญ

   กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2435มีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นเสนาบดีรับผิดชอบงานมหาดไทยหรืองานการปกครองประเทศและได้มีการแบ่งหน้าที่ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมให้ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนกันโดยให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบรวมการบังคับบัญชาหัวเมืองทั้งหมดเพียงกระทรวงเดียว สำหรับการปกครองในส่วนภูมิภาคได้ กำหนดรูปแบบการปกครองที่เรียกว่า "เทศาภิบาล" ขึ้นมาใช้และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโดยจัดแบ่งหัวเมืองออกเป็นมณฑล เมืองและอำเภอโดยมีสมุหเทศาภิบาล ผู้ว่าราชการเมืองและนายอำเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตท้องที่นั้น ๆ และมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานในระดับตำบลและหมู่บ้าน กรมมหาดไทยฝ่ายพลำภังจึงเป็นต้นกำเนิดของกรมการปกครองซึ่งได้มีการเปลี่ยนชื่อและปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในมาเป็นลำดับ ดังนี้

  • 4
   สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

   แผนงาน-โครงการศวสต. (ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้)กิจกรรมทางกาย (pa)กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใสโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้จองห้องประชุม สจรส.พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย<h3 class=header style=mar

  • 5
   มูลนิธิชัยพัฒนา

   มูลนิธิซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • 6
   under construction

  • 7
   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

   crma.ac.th

  • 8
   วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

  • 9
   กรมปศุสัตว์

  • 10
   สำนักงาน กศน.

  • AD
  • 11
   บ้านเด็กดีหนองคาย : baan dekdee nongkhai :: v1.2012

   หน้าหลัก |  เกี่ยวกับเรา |  ร่วมลงชื่อปฏิญญาเด็กดี |  ร่วมบริจาค |  English Version  

  • 12
   forOldy.com - ธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงอายุ : ร้านคุณตาคุณยาย - จำหน่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือมือสอง

   forOldy.com ธุรกิจเพื่อสังคมผู้สูงอายุ ให้บริการอุปกรณ์เครื่องใช้มือสองคุณภาพดี

  • 13
   Under Construction

  • 14
   ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม _ หน้าแรก

  • 15
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกรด

   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกรด

  • 16
   ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

  • 17
   หน้าแรก

  • 18
   srinawaratt.com

  • 19
   resource center ศูนย์บริการข้อมูล สสส. | "สานพลังปัญญา สร้างสุขภาวะคนไทย"

  • 20
   เฉลิมพระชนม์พรรษา ๘๕ พรรษา

  • 21
   �ӹѡ���������оէѡ�����ǫ�

     ʷ.��.�����Ѻ����Է�����������˧�����������Ǫ���觻�����¨Ѵ�ŧ���� �ٻ����óç�� "��������Ǫ���������� ���Ź䷹�ʴ�� ������ԨҤ���Ե"

  • 22
   คนใจดี | ประตูสู่การให้และการอาสาเพื่อสังคม

  • 23
   เข้าสู่ระบบ

  • 24
   under construction

   องค์การบริการส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

  • 25
   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

  • 26
   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือ

  • 27
   angthong

  • 28
   องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง -องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

   องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง - ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140

  • 29
   Caritas Thailand

  • 30
   ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

   ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-gp)

  • 31
   | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ :

  • 32
   มะนาว การปลูกมะนาว มะนาวนอกฤดู

   มะนาว ความรู้เกี่ยวกับ มะนาว

  • 33
  • 34
   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)พอช. community organizations development institute(public organization) codi

  • 35
   เครือข่ายจิตอาสา งานอาสาสมัคร จิตอาสา อาสาสมัคร กิจกรรมเพื่อสังคม และบทความ สาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นอาสาสมัครจากแหล่งต่างๆ

   จิตอาสา งานอาสาสมัคร อาสาสมัคร รวมงานจิตอาสา จากองค์กรเครือข่าย องค์กร หน่วยงาน อาสาสมัคร หรือกลุ่มผู้มีจิตอาสา เว็บไซต์แหล่งรวมช่องทางหางานจิตอาสา งานอาสาสมัคร ข่าวสารข้อมูล สาระความรู้ด้านอาสาสมัคร และประชาสัมพันธ์ได้ ฟรี!

  • 36
   สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยะลา

  • 37
   ตัวอย่างโครงการ พอเป็นแนว... ทาง

  • 38
   environmental research and training centre

  • 39
   f.t.i. : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย [the federation of thai industries]

  • 40
   เครือข่ายองค์กรชุมชน

   เครือข่ายองค์กรชุมชน ตำบลตากแดด ประกอบด้วยองค์กรต่างๆในตำบล เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ รวมทั้งข้อมูลส่วนกลางและของจังหวัดพังงา.

Happynetwork.org Similar Sites by Visits

people that visited Happynetwork.org also visited:

 • thaihealth.or.th

  thaihealth.or.th thaihealth.or.th

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  พันธกิจการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. คือ ส่งเสริม พัฒนา และ สนับสนุน ให้คนไทยมีสุขภาพดี ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ตาม พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544

 • nhso.go.th

  nhso.go.th nhso.go.th

  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)
 • dla.go.th

  dla.go.th dla.go.th

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • oic.go.th

  oic.go.th oic.go.th

  http://www.oic.go.th/
 • env.anamai.moph.go.th

  env.anamai.moph.go.th env.anamai.moph.go.th

  สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • thainews.prd.go.th

  thainews.prd.go.th thainews.prd.go.th

  ����������õ� � ��ԧ������Ҫ���ѵԤú �� ��
 • thaischool.in.th

  thaischool.in.th thaischool.in.th

  เว็บโรงเรียน รับทำเว็บโรงเรียน สารบัญเว็บไซต์ บริการเว็บไซต์โรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียนสำเร็จรูป เว็บไซค์สำเร็จรูป ใช้งานง่าย ราคาถูก

  สารบัญเว็บไซต์โรงเรียนไทย บริการเว็บไซต์โรงเรียน เว็บสำเร็จรูป เว็บไซต์โรงเรียนสามัญทั่วประเทศ ข่าวการศึกษา ผลงานอาจารย์ ผลงานนักเรียน ระบบสารสนเทศโรงเรียน ระบบ e-office หลักสูตรแกนกลาง 2551 ใช้งานง่าย อับเดทข้อมูลเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 • obt.nhso.go.th

  obt.nhso.go.th obt.nhso.go.th

  ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
 • thaincd.com

  thaincd.com thaincd.com

  สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • hp.anamai.moph.go.th

  hp.anamai.moph.go.th hp.anamai.moph.go.th

  :: ยินดีต้อนรับสู่ สำนักส่งเสริมสุขภาพ bureau of health promotion ส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ::
 • arts.kmutt.ac.th

  arts.kmutt.ac.th arts.kmutt.ac.th

  คณะศิลปศาสตร์, มจธ.
 • resource.thaihealth.or.th

  resource.thaihealth.or.th resource.thaihealth.or.th

  resource center ศูนย์บริการข้อมูล สสส. | "สานพลังปัญญา สร้างสุขภาวะคนไทย"

Happynetwork.org Similar Sites by Search:

sites getting traffic from the same search keywords as Happynetwork.org:

 • op.mahidol.ac.th

  op.mahidol.ac.thop.mahidol.ac.th

  mahidol university: office of president
 • anubanla-ngu.com

  anubanla-ngu.comanubanla-ngu.com

  โรงเรียนอนุบาลละงู หมู่ที่ 3 บ้านควน ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7470-1618 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

  โรงเรียนอนุบาลละงู หมู่ที่ 3 บ้านควน ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7470-1618 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

 • krunichatcha.wordpress.com

  krunichatcha.wordpress.comkrunichatcha.wordpress.com

  ครูณิชัชฌา อาโยวงษ์ | เว็บไซต์ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) สู่สังคมแห่งการเรียนรู้

  เว็บไซต์ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) สู่สังคมแห่งการเรียนรู้

 • asr.ac.th

  asr.ac.thasr.ac.th

  หน้าแรก

  โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 599 หมู่ 3 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร. 0-2710-8633 แฟ๊กซ์ 0-2710...

 • olderfund.dop.go.th

  olderfund.dop.go.tholderfund.dop.go.th

  กองทุนผู้สูงอายุ
 • resource.thaihealth.or.th

  resource.thaihealth.or.thresource.thaihealth.or.th

  resource center ศูนย์บริการข้อมูล สสส. | "สานพลังปัญญา สร้างสุขภาวะคนไทย"
 • ghgreduction.tgo.or.th

  ghgreduction.tgo.or.thghgreduction.tgo.or.th

  กลไกลดก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas mitigation mechanism)
 • tungsong.com

  tungsong.comtungsong.com

  28 กรกฏาคม 2561
 • tobefriend.in.th

  tobefriend.in.thtobefriend.in.th

  500 - internal server error.

  server error 500 - internal server error.

 • circular.bangkok.go.th

  circular.bangkok.go.thcircular.bangkok.go.th

  หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร
 • dean.hu.swu.ac.th

  dean.hu.swu.ac.thdean.hu.swu.ac.th

  สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ > หน้าแรก

  สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

 • nci.go.th

  nci.go.thnci.go.th

  โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 75 จังหวัด ...
We've updated our privacy policy, effective May 25, 2018. Learn More
The website uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Read More
Got it