• 1
   home

   συναθροιστής - επιμόρφωση β΄ επιπέδου - υλικό φιλολογικών μαθημάτων

   Edublogger.gr
  • 2
   bloggers...από κούνια!

   Almichalopoulou.blogspot.gr
  • 3
   γεώργιος ι. κουτρομάνος, δρ στις τπε στην εκπαίδευση

   joomla! - δυναμική εφαρμογή για θεματικές πύλες και σύστημα διαχείρισης περιεχομένου

   Koutromanos.gr
  • 4
   σκοποί του παραρτήματος μακεδονίας-θράκης

   ελληνικη εταιρια επιστημονων και επαγγελματιων πληροφορικης και επικοινωνιων παραρτημα μακεδονιασ-θρακης (επυ-μαθρα)

   Epy-Mathra.gr
  • 5

   Eetpe.gr
  • 6
   αρχική

   Επισκεψιμότητα Ο δικτυακός τόπος έχει σκοπό την υποστήριξη του μαθήματος Τ.Π.Ε. των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ, από την Ομάδα υ...

   Primedu-Tpe.sch.gr
  • 7
   eaity - ������������ ��������� ����������� �������������

   � ���� ����������� �� ��������� ������� ������������� �� ����������� ����������� �� ������������ (���) ����������� ��� ����������� ��� ��� ����� ����������� ��� ���������� (���) ��� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� (�����, ���) ��� �������� ��� ������� ����������� ��� ����������� ��� ��� ������������ �� ��� ��� ����� (������) ����������� ��� ������������� ��� ��� ���������� ��� �������� ��� ��� ��� ��������� ����� ��� �� ����������� ��� ��� ���� ������, ���� (2007-2013), �� ���������������� ��� ���������� ������ ��� ��� ���������� ���������� �������. � ���������� ���������� �� ������ �������� ����������� (���) �� ��� ��� ���� ��� ��������������� ����������� ��� � �������� ��� ������������� �� �������������� ������ ����������� (����) ��� ����� �� ���������: ����������� ��03, ��������� ��02, ������� ��04, ������������ ��19/20, ����� ������� ��05 ��06 ��07 ��� �������� ��70

   Epimorfosi.cti.gr
  • 8
   Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   o διαδυκτιακός τόπος της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανατολικής αττικής

   Dipe-Anatol.att.sch.gr
  • 9
   eaity - ðëçñïöïñéáêü óõóôþìáôá åðéìüñöùóçò åêðáéäåõôéêþí

   ç ðýëç åðéìüñöùóçò ‘â åðßðåäïõ’ åëëþíùí åêðáéäåõôéêþí óå ôå÷íïëïãßåò ðëçñïöïñßáò êé åðéêïéíùíßáò (ôðå) áíáðôý÷èçêå êáé óõíôçñåßôáé áðü ôïí ôïìýá åðéìüñöùóçò êáé êáôüñôéóçò (ôåê) ôïõ åñåõíçôéêïý áêáäçìáúêïý éíóôéôïýôïõ ôå÷íïëïãßáò õðïëïãéóôþí (åáéôõ, éôõ) êáé êáëýðôåé ôéò áíüãêåò äéïñãüíùóçò ôçò åðéìüñöùóçò ôðå êáé ðéóôïðïßçóçò óå ôðå ôïõ ýñãïõ (ðñüîçò) «åðéìüñöùóç ôùí åêðáéäåõôéêþí ãéá ôçí áîéïðïßçóç êáé åöáñìïãþ ôùí ôðå óôç äéäáêôéêþ ðñüîç» ôïõ åð «åêðáßäåõóç êáé äéá âßïõ ìüèçóç», åóðá (2007-2013), ìå óõã÷ñçìáôïäüôçóç ôçò åõñùðáúêþò ¸íùóçò êáé ôïõ åõñùðáúêïý êïéíùíéêïý ôáìåßïõ. ç åðéìüñöùóç äéåîüãåôáé óå êýíôñá óôþñéîçò åðéìüñöùóçò (êóå) óå üëç ôçí ÷þñá áðü ðéóôïðïéçìýíïõò åðéìïñöùôýò ôðå ⒠åðéðýäïõ ðïõ åêðáéäåýôçêáí óå ðáíåðéóôçìéáêü êýíôñá åðéìüñöùóçò (ðáêå) êáé áöïñü óå êáèçãçôýò: ìáèçìáôéêïß ðå03, öéëüëïãïé ðå02, öõóéêïß ðå04, ðëçñïöïñéêïß ðå19/20, îýíùí ãëùóóþí ðå05 ðå06 ðå07 êáé äüóêáëïé ðå70

   Ibm235.cti.gr
  • 10
   σύλλογος εκπαιδευτικών πληροφορικής δε μαγνησίας | σεπδεμ

   σύλλογος εκπαιδευτικών πληροφορικής μαγνησίας | sepdem

   Sepdem.gr
  • 11
   συλλογος εκπαιδευτικων πρωτοβαθμιας εκπαιδευσης κεντρικης και νοτιας χαλκιδικης

                                                                                     ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ  31-03-2012                                  ...

   Sechal.gr
  • 12
   πανεπιστημιακο κεντρο επιμορφωσης επιμορφωτων αττικης

   η πύλη επιμόρφωσης ‘β επίπεδου’ ελλήνων εκπαιδευτικών σε τεχνολογίες πληροφορίας κι επικοινωνίας (τπε) αναπτύχθηκε και συντηρείται από τον τομέα επιμόρφωσης και κατάρτισης (τεκ) του ερευνητικού ακαδημαϊκού ινστιτούτου τεχνολογίας υπολογιστών (εαιτυ, ιτυ) και καλύπτει τις ανάγκες διοργάνωσης της επιμόρφωσης τπε και πιστοποίησης σε τπε του έργου (πράξης) «επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των τπε στη διδακτική πράξη» του επ «εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», εσπα (2007-2013), με συγχρηματοδότηση της ευρωπαϊκής ένωσης και του ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου. η επιμόρφωση διεξάγεται σε κέντρα στήριξης επιμόρφωσης (κσε) σε όλη την χώρα από πιστοποιημένους επιμορφωτές τπε β’ επιπέδου που εκπαιδεύτηκαν σε πανεπιστημιακά κέντρα επιμόρφωσης (πακε) και αφορά σε καθηγητές: μαθηματικοί πε03, φιλόλογοι πε02, φυσικοί πε04, πληροφορικοί πε19/20, ξένων γλωσσών πε05 πε06 πε07 και δάσκαλοι πε70

   B-Epipedo2-Pake.cti.gr
  • 13
   πανεπιστημιακο κεντρο επιμορφωσης επιμορφωτων αττικης

   η πύλη επιμόρφωσης ‘β επίπεδου’ ελλήνων εκπαιδευτικών σε τεχνολογίες πληροφορίας κι επικοινωνίας (τπε) αναπτύχθηκε και συντηρείται από τον τομέα επιμόρφωσης και κατάρτισης (τεκ) του ερευνητικού ακαδημαϊκού ινστιτούτου τεχνολογίας υπολογιστών (εαιτυ, ιτυ) και καλύπτει τις ανάγκες διοργάνωσης της επιμόρφωσης τπε και πιστοποίησης σε τπε του έργου (πράξης) «επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των τπε στη διδακτική πράξη» του επ «εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», εσπα (2007-2013), με συγχρηματοδότηση της ευρωπαϊκής ένωσης και του ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου. η επιμόρφωση διεξάγεται σε κέντρα στήριξης επιμόρφωσης (κσε) σε όλη την χώρα από πιστοποιημένους επιμορφωτές τπε β’ επιπέδου που εκπαιδεύτηκαν σε πανεπιστημιακά κέντρα επιμόρφωσης (πακε) και αφορά σε καθηγητές: μαθηματικοί πε03, φιλόλογοι πε02, φυσικοί πε04, πληροφορικοί πε19/20, ξένων γλωσσών πε05 πε06 πε07 και δάσκαλοι πε70

   Bepip-Pakeep.cti.gr
  • 14
   404 not found

     Βασίλης Συμεωνίδης Βασίλης Συμεωνίδης

   Simeonidis.mysch.gr
  • 15
   10ο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ- Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

   10ο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ- Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

   Eeep.gr
  • 16
   ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

   Joomla 2.5 template for social activities

   B-Epipedo2.cti.gr
  • 17
   δήμος άργους ορεστικού

   δήμος άργους ορεστικού, άργος ορεστικό

   Argosorestiko.gr
  • 18
   PI-ICT

   Πρόσφατες Ανακοινώσεις

   E-Epimorfosi.ac.cy
  • 19
   Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Αξιολογητών και Υποστήριξης Διαδικασιών Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προ

   «Μητρώο Αξιολογητών Πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης» (ΜΑΠΨΣ)

   Registry.digitalplan.gov.gr
  • 20
   Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών

   enosh nt

   Ekped.gr
  • 21
   your page title

   8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή

   Hcicte2012.uth.gr
  • 22
   τελευταία νέα

   κοινωνία της πληροφορίας

   Ktp.gr
  • 23
   ΣΕΠΔΕΛ

   ΣΕΠΔΕΛ, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, Σύλλογος Πληροφορικής Λάρισας

   Sepdel.gr
  • 24
   ευαισθητοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού της χώρας για την επιτάχυνση της υιοθέτησης των τπε στην παροχή ποιοτικών διοικητικών, νοσηλευτικών και ιατρικών υπηρεσιών υγείας

   joomla! - the dynamic portal engine and content management system

   Enne.bee.gr
  • 25
   εκφε σάμου - εκφε σάμου

   ιστοσελίδα του εκφε σάμου.

   Ekfe.sam.sch.gr
  • 26
   Ψηφιακή Σύγκλιση

   Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση έχει σαν στόχο να αναδείξει τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις και να εξειδικεύσει τη στρατηγική, τα μέσα και τις παρεμβάσεις για την αποδοτική και βιώσιμη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ελληνική οικονομία.

   Digitalplan.gov.gr
  • 27
   eschool | ο καθηγητής στο σπίτι σας!

   Είσοδος Ξέχασα τον κωδικό μου Επικοινωνήστε μαζί μας  

   E-Ekpaideysi.gr
  • 28
   Ψηφιακή Σύγκλιση

   Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση έχει σαν στόχο να αναδείξει τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις και να εξειδικεύσει τη στρατηγική, τα μέσα και τις παρεμβάσεις για την αποδοτική και βιώσιμη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ελληνική οικονομία.

   Digitalplan.gr
  • 29
   καλώς ήλθατε

   ελληνική ένωση για την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση

   E-Diktyo.eu
  • 30
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΔΡΑΜΑΣ. Δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον όπου εκπαιδευτικοί , μαθητές και γονείς θα μπορούν να έχουν άμεση, έγκαιρη και έγκυρη πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδομένα που τους ενδιαφέρουν. Η επίτευξη του ανωτέρω στόχου θα συμβάλλει σημαντικά τόσο στην αύξηση της ικανοποίησης των εμπλεκομένων στην εκπαίδευση , όσο και στην αύξηση της διαφάνειας, της ισότητας και της εμπιστοσύνης στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.

   Dipedra.gr
  • 31
   ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ | Κέντρο Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων & Επαγγελματικής Κατάρτισης

   Τελευταία Νέα e-Shop

   Kekpyxida.expertones.gr
  • 32
   www.dapontes.gr - αρχική

   ��������� ���������� ��� ����� ������� �� ������ �������� ��� ����������� ��� ������� ���������, ���������� ��� ������� ��� ��������� ���� microworlds pro, modellus, ���� ��� ��������� ���������.

   Dapontes.gr
  • 33
   μάθηση με τεχνολογίες | ηλεκτρονικό περιοδικό του e-δικτύου - τπε

   Ηλεκτρονικό περιοδικό του e-Δικτύου – ΤΠΕ

   Mag.e-diktyo.eu
  • 34
   η ενωση - εμηπεε

   � ������ �������� ��� ��������� ������������ ��� ������������ ���� ������

   Computer-Engineers.gr
  • 35
   αρχική σελίδα

   joomla! - the dynamic portal engine and content management system

   Kek.pde.gov.gr
  • 36
   testware

   testware: το απόλυτο εργαλείο εξέτασης και εκπαίδευσης.

   Testware.gr
  • 37
   www.radioargos.gr - Αρχική

   Official σελίδα του Ράδιο Άργος 97,4 FM!

   Radioargos.gr
  • 38
   ::[ media info kota ]::

   abi is agus budi agus.or.id

   Mediainfokota.jogjakota.go.id
  • 39
   ΕΤΠΕ

   Επισκέπτης   Kαλώς ήλθατε στο νέο δικτυακό χώρο της ΕΤΠΕ

   Etpe.eu
  • 40
   κεκ πολυτροπον α.ε

   κεκ πολυτροπον επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών

   Kek-Polytropon.gr

SimilarSites Traffic

visits for Isildor.pblogs.gr and their top similar sites: Edublogger.gr and Almichalopoulou.blogspot.grSimilar by Visits

people that visited 'Isildor.pblogs.gr' also visited:

 • vsdesign.homelinux.org

  vsdesign.homelinux.org vsdesign.homelinux.org

 • mosmosxato.blogspot.gr

  mosmosxato.blogspot.gr mosmosxato.blogspot.gr

 • pavlosepal.blogspot.gr

  pavlosepal.blogspot.gr pavlosepal.blogspot.gr

  απιδοπουλος παυλος

 • dipe.kas.sch.gr

  dipe.kas.sch.gr dipe.kas.sch.gr

  αρχική σελίδα

  δυναμική εφαρμογή και σύστημα διαχείρισης περιεχομένου διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καστοριάς

 • athina.tv

  athina.tv athina.tv

  Athina.tv

  Athina.tv - Τα πάντα για την Αθήνα. Ειδήσεις νέα και ότι συμβαίνει καθε μέρα

 • oladeka.blogspot.gr

  oladeka.blogspot.gr oladeka.blogspot.gr

  OlaDeka

  Το κορυφαίο ειδησεογραφικό blog της Δυτικής Μακεδονίας, με νέα από Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα, Γρεβενά, Σιάτιστα, Θεσσαλονίκη

 • b-epipedo2.cti.gr

  b-epipedo2.cti.gr b-epipedo2.cti.gr

  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

  Joomla 2.5 template for social activities

 • ylikonet.gr

  ylikonet.gr ylikonet.gr

  Υλικό Φυσικής - Χημείας. - Επειδή το να μοιράζεσαι πράγματα, είναι καλό για όλους….

  Το Υλικό Φυσικής - Χημείας. είναι ένα κοινωνικό δίκτυο

 • alphafm.gr

  alphafm.gr alphafm.gr

  |blog καθημερινής ενημέρωσης, Παραράς,ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑ,ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ,KASTORIA NEWS,ΝΕΣΤΟΡΙΟ,VIDEO ΚΑΣΤΟΡΙΑ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ,alfafm,alphafm, Μακεδονία

  ΚΑΣΤΟΡΙΑ VIDEO,ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,ΝΕΑ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ,ΝΕΣΤΟΡΙΟ,ΚΑΣΤΟΡΑΣ,ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,ΔΙΚΤΥΟ1,diktyo,pararas,kastoria,news of macedonia,kastoria news

 • svouranews.blogspot.com

  svouranews.blogspot.com svouranews.blogspot.com

  svouranews.blogspot.com

  Ετικέτες Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013

 • users.sch.gr

  users.sch.gr users.sch.gr

  εκπαιδευτικοί

  το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο διασυνδέει και παρέχει τηλεματικές υπηρεσίες σε σχολεία, διοικητικές μονάδες του υπεπθ και προσωποποιημένη πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς και μαθητές γυμνασίου.

 • sso.sch.gr

  sso.sch.gr sso.sch.gr

  Central Authentication Service

  Central Authentication Service

Similar by Topics

see top sites for the most relevant topics from 'Isildor.pblogs.gr'.

'τπε'
see top sites for this topic
  
 • b-epipedo2.cti.gr

  b-epipedo2.cti.gr b-epipedo2.cti.gr

  Joomla 2.5 template for social activities
 • ifigeneia.cti.gr

  ifigeneia.cti.gr ifigeneia.cti.gr

  Η παρούσα «βιβλιοθήκη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων» περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τους επιμορφωτές και τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στα προγράμματα επιμόρφωσης β' επιπέδου, στην ανεύρεση υλικού (εκπαιδευτικές δραστηριότητες) για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης/ εφαρμογής στην τάξη.
 • dipe-anatol.att.sch.gr

  dipe-anatol.att.sch.gr dipe-anatol.att.sch.gr

  o διαδυκτιακός τόπος της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανατολικής αττικής
 • moodle.epyna.eu

  moodle.epyna.eu moodle.epyna.eu

  Courses Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Μαθήματα Επιμορφούμενων Γκίζη - Παραδοσιακές Φορεσιές του Κόσμου μας Δημητροκάλλη - Μαθαίνω να...
'widget'
see top sites for this topic
  
 • outbrain.com

  outbrain.com outbrain.com

  unlock the power of total discovery
 • linkwithin.com

  linkwithin.com linkwithin.com

  we are currently down for system maintenance. please check back in a few hours!
 • widget3.linkwithin.com

  widget3.linkwithin.com widget3.linkwithin.com

  the page is temporarily unavailable the page you are looking for is temporarily unavailable. please try again later.
 • widget5.linkwithin.com

  widget5.linkwithin.com widget5.linkwithin.com

  the page is temporarily unavailable the page you are looking for is temporarily unavailable. please try again later.
'gmail'
see top sites for this topic
  
 • mail.google.com

  mail.google.com mail.google.com

  Google-owned, web-based email service provides details of storage, options and links to related services.
 • google.rs

  google.rs google.rs

  google инстант је недоступан. притисните enter да бисте претражили.
 • gmail.com

  gmail.com gmail.com

  gmail is email that's intuitive, efficient, and useful. 15 gb of storage, less spam, and mobile access.
 • google.dz

  google.dz google.dz

  le domaine google.dz est disponible en : العربية
'great'
see top sites for this topic
  
'info'
see top sites for this topic
  
 • dealshark.com

  dealshark.com dealshark.com

  Popular Stores Today's top coupons
 • yify-torrents.com

  yify-torrents.com yify-torrents.com

  The official YIFY Torrents | YTS website. Here you will be able to browse and download all YIFY rip movies in excellent DVD, 720p, 1080p and 3D quality, all at the smallest file size.
 • home.sweetim.com

  home.sweetim.com home.sweetim.com

 • 3file.info

  3file.info 3file.info